top of page

KVKK ve Bilgi Toplumu Hizmetleri

GİZLİLİK/KİŞİSEL VERİLERİN KORUNMASI POLİTİKASI

Kişisel verilerin korunması ANTUR TURİZM A.Ş. [“Antur”] için önemli bir konudur. Antur, 6698 Sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu’na [“KVK Kanunu”] uyum sağlanması için KVK Kanunu’nun öngördüğü ilkeleri benimsemekte, kişisel verilerin işlenmesi, silinmesi, yok edilmesi, anonim hale getirilmesi, aktarılması, ilgili kişinin aydınlatılması ve veri güvenliğinin sağlanmasıyla ilgili yükümlülüklerini yerine getirmektedir. Bu kapsamda düzenlenen Gizlilik ve Kişisel Verilerin Korunması Politikası gerçek kişilerin [“İlgili Kişi”] bilgisine sunulmakta olup, web sitemiz, şirket merkezimiz herhangi bir kişisel veri paylaşmaksızın da ziyaret edilebilir. Ziyaretçilerin bilgisi dâhilinde toplanan kişisel veriler ise ilgili mevzuata uygun olarak bu politikada belirtilen koşullarda işlenebilir.

 1. Gizlilik ve Kişisel Verilerin Korunması Politikasının Kapsam ve Amacı

Bu Gizlilik ve Kişisel Verilerin Korunması Politikası, Antur’un;

 1. Kişisel verileri toplama yöntemlerini ve hukuki sebeplerini,

 2. Hangi kişi gruplarının kişisel verilerinin işlendiğini (Veri Sahibi Kategorizasyonu),

 3. Bu kişi gruplarına ilişkin olarak hangi kategoride kişisel veri işlendiğini (Veri Kategorileri) ve örnek veri türlerini,

 4. Bu kişisel verilerin hangi iş süreçlerinde ve hangi amaçlarla kullanıldığını,

 5. Kişisel verilerin güvenliğini sağlamak amacıyla alınan teknik ve idari tedbirleri,

 6. Kişisel verilerin kimlere ve hangi amaçla aktarılabileceğini,

 7. Kişisel verileri saklama sürelerini,

 8. İlgili Kişiler’in kişisel verileri üzerindeki haklarının neler olduğunu ve bu hakları nasıl kullanabileceklerini,

 9. İlgili Kişiler’in elektronik ticari ileti alma konusundaki olumlu veya olumsuz tercihlerini nasıl değiştirebileceklerini,

 10. Resmi makamlarla kişisel veri paylaşımını

açıklamaktadır.

 1. Kişisel Verileri Toplama Yöntemleri ve Hukuki Sebepleri

Antur kişisel verileri matbu formlar, ilgili kişinin kendisi, Sözleşmeler, tedarikçiler, elektronik posta, Şirket ortak alanları, Şirket ilgili departmanları, telefon aramaları, idari ve adli makamlardan gelen tebligatlar ve sair iletişim kanalları aracılığıyla işitsel, elektronik veya yazılı olarak, KVK Kanunu’nunda belirtilen kişisel veri işleme şartlarına uygun olarak ve bu Gizlilik/Kişisel Verilerin Korunması Politikası’nda belirtilen hukuki sebepler doğrultusunda toplamaktadır.

 1. Veri Konusu Kişi Grubu Kategorizasyonu

Antur kişisel veri işleme süreçlerinde ve bu süreçlere bağlı faaliyetlerde kişisel verileri işlenen veri konusu kişi gruplarını aşağıdaki şekilde kategorize etmektedir. Bununla beraber KVK Kanunu’nun 5. ve 6. maddelerinde belirtilen kişisel veri işleme şartlarına uygun olarak ve bu Gizlilik/Kişisel Verilerin Korunması Politikası’nda belirtilen hukuki sebepler doğrultusunda sair kişi gruplarının da [tedarikçi, bayi, danışman] kişisel verileri işlenebilmektedir.

 

 1. Müşteri,

 2. Kamu Görevlisi,

 3. Tedarikçi veya Tedarikçi Çalışanı veya Yetkilisi

c. Veri Kategorileri ve Örnek Veri Türleri

1.

Müşteri,

 • Kimlik Bilgisi: Adı, soyadı, doğum tarihi, cinsiyet, T.C. kimlik numarası

 • İletişim Bilgisi: Cep telefonu, e-posta adresi, adres, posta kodu, sabit telefon

 • Finansal Bilgi: Vergi dairesi, fatura bilgileri

 • Müşteri/Üye Bilgisi: Üyelik bilgisi, üyelik ID numarası

 • Özlük verisi: Ünvan bilgisi, meslek bilgisi, evlilik yıldönümü bilgisi

 • Özel nitelkli kişisel veri:Form üzerindeki imza

2.

Kamu Görevlisi

 • Kimlik Bilgisi: Adı, soyadı, doğum tarihi, cinsiyet, T.C. kimlik numarası

 • İletişim Bilgisi: Cep telefonu, e-posta adresi, adres, posta kodu, sabit telefon

 • Özel Nitelikli Kişisel Veri: İmza

3.

Tedarikçi veya Tedarikçi Çalışanı veya Yetkilisi

 • Kimlik Bilgisi: TC Kimlik No, Adı, soyadı

 • İletişim Bilgisi: E-posta adresi, telefon, KEP adresi, adres, cep telefonu

 • Finansal Bilgi: Hesap No, Vergi dairesi, Vergi Kimlik Numarası, vergi levhası, IBAN

 • Hukuki İşlem ve Uyum Bilgisi: İmza sirküler, faaliyet belgesi,

 • Özel Nitelikli Kişisel Veri/Hukuki İşlem Bilgisi: İmza

 • Görsel Bilgi: Fotoğraf

 1. Kişisel Verilerin Hangi İş Süreçlerinde ve Hangi Amaçlarla Kullanıldığı

Kişisel veriler, Antur tarafından sunulan hizmetlerde;

 • Ürün ve/veya Hizmet Sunumu,

 • Ürün ve/veya Hizmet Alımı

 • Sözleşme akdi

 • Sözleşme’nin ifası,

 • Muhasebe ve ödeme süreçleri

 • Bilgi güvenliğinin sağlanması

sayılı tüm bu süreçlere ilişkin faaliyetleri gerçekleştirmek amacıyla kullanılmaktadır.

 1. Kişisel Verilerin Güvenliğini Sağlamak Amacıyla Alınan Teknik ve İdari Tedbirler

Antur tarafından işlenen kişisel verilerin güvenliğini sağlamak amacıyla alınan teknik ve idari tedbirler aşağıdadır:

 • Veri Güvenliğinin sağlanması için kişisel veri içeren sistemlerde yetki yönetimi yapılır. Bu sistemlere network üzerinden gerçekleşecek erişimler kontrol edilir.

 • Kişisel verilerin barındırıldığı tüm sistemlerin periyodik olarak güvenlik taramaları gerçekleştirilir.

 • Kişisel verilerin hukuka aykırı şekilde kurum dışına çıkmasını engellemek amacıyla gerekli süreç ve sistemler kurgulanır.

 • Kişisel verilere erişimi olan kişilere eğitim verilerek farkındalıkları arttırılır ve veri ihlal vakalarını önlemeye yönelik kurallar uygulanır.

 • Kişisel veriler veri merkezi ve bulut ortamlarında gerekli güvenlik tedbirleri alınarak saklanır.

 • Hizmet sunumu amacıyla kullanılan yazılım ve diğer ürünlerin bilgi güvenliği ve kişisel verilerin korunmasına uyumlu olması aranır.

 • Veri barındıran tüm sistemler olası bir sistem çökmesi ve siber saldırılara karşı korunmasını ve iş sürekliliğini sağlamak amacıyla yedeklenir.

 • Kişisel veri barındıran bilişim sistemlerinin yetkisiz erişimlere ve hukuka aykırı veri işlemelere karşı korunmasını sağlamak amacıyla hash, şifreleme, işlem kaydı, erişim yönetimi ve fiziksel güvenlik tedbirleri alınır.

 • Web sitesi ve kişisel veri barındıran tüm sistemlerin üzerinde bulunduğu network firewall ile korunur.

 1. Kişisel Verilerin Kimlere, Hangi Amaçla Aktarılabileceği

Antur kişisel verileri yalnızca Gizlilik ve Kişisel Verilerin Korunması Politikası’nda belirtilen amaçlar doğrultusunda ve KVK Kanunu’nun 8. ve 9. maddelerine uygun olarak üçüncü kişilere aktarmaktadır. Bu kapsamda işlenen Müşteri verileri ilgili departman ile dergi gönderimlerinde ise dergi’nin teslim edileceği kişi bilgisi ayrıca gönderi şirketi ile paylaşılmaktadır.

Müşteri verileri ayrıca; müşterinin ticari elektronik ileti onayı doğrultusunda alışveriş tercih, beğeni ve alışkanlıkları doğrultusunda kendisine tanıtım, reklam yapılabilmesi, fayda ve fırsat sunulabilmesi amacıyla ticari elektronik ileti aracı hizmet sağlayıcısı ile paylaşılmaktadır.

Web sitesi kullanım tercihleri ve gezinti geçmişi çerez [cookie] hizmeti alınan üçüncü taraflarla paylaşılmaktadır.

Müşteri memnuniyetinin ve bağlılığının artırılması amacıyla, Müşteri’ye ait anonim veriler pazar araştırması yapacak şirketlerle paylaşılmaktadır.

Raporlama ve istatistiki çalışmalar kapsamında Müşteri’ye ait veriler Antur’un hissedarı olan Doğuş Holding A.Ş. ve iştirakleri ile paylaşılmaktadır.

Yukarıda belirttiğimiz yurt içi ve yurt dışı aktarıma konu kişisel veriler, güvenliklerini sağlayacak teknik tedbirlerin yanısıra; hukuki ilişkinin karşı tarafının veri sorumlusu veya veri işleyen olması dikkate alınarak sözleşmelerimizde yer verilen KVK Kanunu uyumlu hükümler sayesinde yasal olarak da korunmaktadır.

 1. Kişisel Verilerin Saklanma Süreleri

Antur işlediği kişisel verileri ilgili mevzuatta öngörülen veya işleme amacının gerektirdiği süreler boyunca KVK Kanunu ile uyumlu olarak muhafaza eder. Kişisel Veri Saklama ve İmha Politikamızda bu süreler yaklaşık olarak aşağıdaki gibidir:

Müşteri’ye ilişkin veriler

Müşteri/tedarikçi olduğu sürece verisi saklanır.

Müşteri/tedarikçi olmaktan çıktıktan sonra veri doğru ve güncel olma niteliğini koruduğu sürece saklanır.

6098 Sayılı Kanun

Muhasebe ve finansal işlemlere ilişkin tüm kayıtlar

10 yıl

6102 Sayılı Kanun, 213 Sayılı Kanun

Çerezler

Çerez Politikamıza bakınız

 

Ticari elektronik ileti onay kayıtları

Onayın geri alındığı tarihten itibaren 1 yıl

6563 Sayılı Kanun ve ilgili ikincil mevzuat

İş başvurusu dolayısıyla alınan bilgiler ve/veya cv'ler

Aday çalışan verileri yılda 1 defa gözden geçirilerek, çalışan haline gelmemiş adayların verisi silinir.

 

Tedarikçilere ilişkin kişisel veriler

Müşteri/tedarikçi olduğu sürece verisi saklanır.

Müşteri/tedarikçi olmaktan çıktıktan sonra veri doğru ve güncel olma niteliğini koruduğu sürece saklanır.

6102 Sayılı Kanun, 6098 Sayılı Kanun ve 213 Sayılı Kanun

Çerezler yoluyla elde ettiğimiz kişisel verilerin saklama süreleri konusunda Çerez (Cookie) Politikamızı inceleyebilirsiniz.

 1. İlgili Kişiler’in Kişisel Verileri Üzerindeki Haklarının Neler Olduğunu ve Bu Hakları Nasıl Kullanabilecekleri

Antur tarafından işlenen kişisel veriler üzerinde İlgili Kişi’nin KVK Kanunu Madde 11 uyarınca sahip olduğu haklar aşağıda sıralanmaktadır:

 • Kişisel verilerinin işlenip işlenmediğini öğrenme,

 • Kişisel verileri işlenmişse buna ilişkin bilgi talep etme,

 • Kişisel verilerinin işlenme amacını ve bunların amacına uygun kullanılıp kullanılmadığını öğrenme,

 • Yurt içinde veya yurt dışında kişisel verilerinin aktarıldığı üçüncü kişileri bilme,

 • Kişisel verilerinin eksik veya yanlış işlenmiş olması hâlinde bunların düzeltilmesini isteme,

 • KVK Kanunu 7. maddede öngörülen şartlar çerçevesinde kişisel verilerinin silinmesini veya yok edilmesini isteme,

 • (d) ve (e) bentleri uyarınca yapılan işlemlerin, kişisel verilerinin aktarıldığı üçüncü kişilere bildirilmesini isteme,

 • İşlenen verilerin münhasıran otomatik sistemler vasıtasıyla analiz edilmesi suretiyle kişinin kendisi aleyhine bir sonucun ortaya çıkmasına itiraz etme,

 • Kişisel verilerinin kanuna aykırı olarak işlenmesi sebebiyle zarara uğraması hâlinde zararın giderilmesini talep etme.

Kişisel verilerin üzerindeki hakları kullanmak amacıyla; Antur tarafından işletilen web sitesinde yer alan KVK Kanunu madde 13 uyarınca düzenlenen “Başvuru Formu”’nda belirtilen yöntemlerle başvuru yapılaraka söz konusu hakların kullanılması mümkündür.

 

 1. Resmi Makamlarla Kişisel Veri Paylaşımı

Antur, Antur tarafından işlenen kişisel verileri; Antur’un yasalar karşısındaki yükümlülüğünü ifa etmesi amacıyla [suçla mücadele, devlet ve kamu güvenliğinin tehdidi ve benzeri ancak bununla sınırlı olmamak üzere Antur 'un yasal veya idari olarak bildirim veya bilgi verme yükümlülüğünün mevcut olduğu durumlarda] yasal olarak bu bilgileri talep etmeye yetkili olan kamu kurum ve kuruluşları ile paylaşabilecektir.

bottom of page